Извозване на строителни отпадъци

Имате нужда от извозване на строителни отпадъци, да спестите време и средства най-добре е да потърсите услугите на специализирана фирма за извозване на строителни отпадъци.

„АМАКС-8“ООД работи по Европейските норми за безопасност на труда и спазва всички предписания на Столична община. Всички контейнери за строителни отпадъци се извозват със специялна техника и се транспортират до оторизирани сметища.Имаме сключени договори с разтоварищата и заводите за рециклиране на отпадъци намиращи се в град София.

Извозване на строителни отпадъци с контейнер е най-евтиният и удобен начин да се справите с тях.

За изготвяне на индивидуална оферта и среща за разговор с нас, моля свържете се с нас на дадените телефони или по e-mail.

Редуциране такса смет битови отпадъци

Такса битови отпадъци се заплаща за  услугите по събиране,извозване и обезвреждане в депа или други съоражения на битови отпадъци,както и за поддържане на чистотата на териториите  за обществено ползване в населените места.

Размерът такса битови отпадъци се определя за всяка услуга поотделно-сметосъбиране и сметоизвозвване , обезвреждане на битови отпадъци в депа или в други съоражения.Такса битови отпадъци се заплаща от собственика на имота или от ползвателя.

Такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място,с решение на общинския съвет,въз основа на одобрена план-сметка за всяка календарна година.

Ако имате нужда от помощ  за намаляване на такса битови отпадъци ,екипът ни от професионалисти с радост ще Ви отмени с досадните изчисления.

При сключване на договор с „АМАКС-8″ООД ние се ангажираме с внасянето на документите в Столична община в срок от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Снегопочистване с "АМАКС-8"ООД

Снегопочистване

Фирма „АМАКС-8″ООД извършва улуги по снегопочистване, снегоизвозване и  опесъчаване в територията на град София.

Предлагаме на нашите клиенти абонаментно и енократно снегопочистване .

Разполагаме със специaлизирана техника за услугата по снегопочистване.Екипите ни са обучени в сферата по снегопочистването.Снегорините с които разполага нашата фирма са джип 4х4 с монтирано хидравлично гребло и малък ръчен роторен снегорин.

Снегопочистването е решено с комплексните услуги, които предлага „АМАКС-8″ООД

Цените се определят след оглед и определяне на обема на работа и обработващата площ, както и базата на изисканите услуги.

Отчетна книга и отчетна дейност за отпадъци

Eдно от неприятните и досадни задължения отнасящи се за отпадъците е, че определени адресати – фирми трябва да водят отчетна книга, които следва да водят хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците.

Отчетната книга се заверява на основание чл.44, ал.1 от ЗУО и чл.9, ал.1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за водене на отчетна книга, както и реда за водене на публични регистри.

Целта е да се получи пълна и досотоверна информация чрез отчетни книги за отпадъците с отчетната дейност.

Административни нарушения и наказания при неводене на отчетна книга за дейност с отпадъците!

„АМАКС-8“ ООД осигурява пълна консултация относно водене на отчетна книга  за дейност с отпадъците.

Моля свържете с нас!

Извозване на битови отпадъци

Извозване на битови отпадъци