КАК ДА НАМАЛИМ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоражения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът такса битови отпадъци се определя за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и сметоизвозвване , обезвреждане на битови отпадъци в депа или в други съоражения. Такса битови отпадъци се заплаща от собственика на имота или от ползвателя.

Такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план – сметка за всяка календарна година.

КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

Такса битови отпадъци с помоща на

Такса битови отпадъци с помоща на „АМАКС-8″ООД

Наредбата на общините предвижда три начина на определяне на такса битови отпадъци:

 • Според количеството на битовите отпадъци,съобразно вида и броя на съдовете и честотата на сметоизвозване – по чл.23
 • Чрез пряко договаряне – по чл.24
 • Пропорционално в промили – по чл.26

Правилния избор на един от тези три метода може значително да намали сумата за плащане.

Размерите в промили на такса битови отпадъци се определят в проценти:

 • събиране и извозване на отпадъците
 • обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

Плащане на такса битови отпадъци на база съд и честота на извозване

Наредбата дава възможност на предприятията да подадат декларация до кмета на общината, чрез дирекция „Икономика и търговска дейност” в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година, с която да заявят вид и брой на контейнери за отпадъци.

Ако изберем този начин на определяне такса битови отпадъци съществуват два много съществени момента, които трябва да имаме предвид:

 • Не винаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант. Трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.
 • Почти винаги декларацията, чийто срок е 30.11 се подава преди общинският съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметката за следващата година, но е невъзможно е предварително да знаем точния размер на такса битови отпадъци, която ще дължим.

Ако сме изчислили алтернативните случаи обаче, със сигурност разполагаме с добро решение.

Плащане на такса битови отпадъци с фирма, лицензирана да извършва сметосъбиране и сметоизвозване

Ние Ви спестяваме пари - такса битови отпадъци.

Ние Ви спестяваме пари – такса битови отпадъци.

Според Наредбата на всяка община има възможен начин за определяне на такса битови отпадъци чрез пряко договаряне с фирма, лицензирана съобразно ЗУО, която да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай предприятието, в срок до 30.11 на предходната година, трябва да подаде молба по образец и към нея със следните документи.
Необходими документи:

 • Договор за извършване на услугата
 • Удостоверение за актуално състояние на страните по договора
 • Разрешително съгласно ЗУО на фирмата изпълнител от РИОСВ
 • Кметът на общината издава заповед за допускане на пряко договаряне и извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай такса битови отпадъци заплащана за имота се формира така:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – по договор към съответната фирма
 • за обезвреждане в депа и поддържане на площи за обществено ползване – към общината

Плащане на такса битови отпадъци, пропорционално, в промили:

Ако не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определянето на такса битови отпадъци същата се дължи, пропорционално, в промили.

Ако имате нужда от помощ кой вариант за намаляване на такса битови отпадъци е най-изгоден за Вас, с радост ще Ви отменим с досадните изчисления.

При сключване на договор с АМАКС-8, ние се ангажираме с внасянето на документите в Столична община в срок от 01.10.2021 г. до 30.11.2021 г.

Такса битови отпадъци

Такса битови отпадъци

Възможност за оптимизация на такса битови отпадъци при жилищните имоти на предприятията и имотите на гражданите:

В случай,че предприятие притежава жилищен имот, който няма да се ползва през цялата година, има възможност от освобождаване на частта за сметосъбиране и сметоизвозване от такса битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде подадена декларация по образец, в срок от 01.11 до 31.12 на предходната година и така, тази част от такса битови отпадъци няма да бъде дължима и събирана.

КОГА НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци следните категории лица:

 • Лица с намалена работоспособност от 70 до 100 на сто, собственици и ползватели на имоти, декларирани от тях, като основно жилище, като за ползване на облекчението подават декларация по образец до 31 декември на преходната година, както и копие от документа, удостоверяващ намалената работоспособност не дължат такса битови отпадъци.
 • Не се събира такса битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове,храмове и манастири.
 • Не се събира такса битови отпадъци, когато общината не предоставя услугата.