КАК ДА НАМАЛИМ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

Такса битови отпадъци се заплаща за  услугите по събиране,извозване и обезвреждане в депа или други съоражения на битови отпадъци,както и за поддържане на чистотата на териториите  за обществено ползване в населените места.

Размерът такса битови отпадъци се определя за всяка услуга поотделно-сметосъбиране и сметоизвозвване , обезвреждане на битови отпадъци в депа или в други съоражения.Такса битови отпадъци се заплаща от собственика на имота или от ползвателя.

Такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място,с решение на общинския съвет,въз основа на одобрена план-сметка за всяка календарна година.

КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

Такса битови отпадъци с помоща на

Такса битови отпадъци с помоща на „АМАКС-8″ООД

Наредбата на общините предвижда три начина на определяне на такса битови отпадъци:

 1. Според количеството на битовите отпадъци,съобразно вида и броя на съдовете и честотата на сметоизвозване – по чл.23;
 2. Чрез пряко договаряне – по чл.24;
 3. Пропорционално в промили – по чл.26

Правилния избор на един от тези три метода,може значително да намали сумата за плащане.

Размерите в промили на такса битови отпадъци се определят в проценти:

 • събиране и извозване на отпадъците;
 • обезвреждане на битови отпадъци в депа и в други съоръжения;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
 • Плащане на такса битови отпадъци на база съд и честота на извозване.

Наредбата дава възможност на предприятията да подадат декларация до кмета на общината,чрез дирекция „Икономика и търговска дейност” в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година,с която да заявят вид и брой на контейнери за отпадъци.

Ако изберем този начин на определяне такса битови отпадъци съществуват два много съществени момента, които трябва да имаме предвид:

 • не винаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант, трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.
 • почти винаги декларацията, чийто срок е 30.11 се подава преди общинският съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметката за следващата година,но е невъзможно е предварително да знаем точния размер на такса битови отпадъци, което ще дължим.

Ако сме изчислили алтернативните случаи обаче,със сигурност разполагаме с добро решение.

 • Плащане на такса битови отпадъци с фирма, лицензирана да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
Ние Ви спестяваме пари - такса битови отпадъци.

Ние Ви спестяваме пари – такса битови отпадъци.

Според Наредбата на всяка община има възможен начин за определяне на такса битови отпадъци чрез пряко договаряне с фирма,лицензирана съобразно ЗУО, която да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай предприятието,в срок до 30.11 на предходната година,трябва да подаде молба по образец и към нея да приложи следните документи:

 • договор за извършване на услугата;
 • удостоверение за актуално състояние на страните по договора;
 • Разрешително съгласно ЗУО на фирмата изпълнител от РИОСВ.
 • Кметът на общината издава заповед за допускане на пряко договаряне и извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай такса битови отпадъци заплащана за имота се формира така:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – по договор към съответната фирма;
 • за обезвреждане в депа и поддържане на площи за обществено ползване,към общината;
 • Плащане на такса битови отпадъци, пропорционално, в промили.

Ако не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определянето на такса битови отпадъци същата се дължи,пропорционално,в промили.

Ако имате нужда от помощ кой вариянт за намаляване на такса битови отпадъци е най-изгоден за Вас,екипът ни от професионалисти с радост ще Ви отмени с досадните изчисления.

При сключване на договор с „АМАКС-8″ООД ние се ангажираме с внасянето на документите в Столична община в срок от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.                                                                                        

Такса битови отпадъци

Такса битови отпадъци

 • Възможност за оптимизация на такса битови отпадъци при жилищните имоти на предприятията и имотите на гражданите

В случай,че предприятие притежава жилищен имот, който няма да се ползва през цялата година има  възможност от освобождаване на частта за сметосъбиране и сметоизвозване от такса битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде подадена декларация по образец,в срок от 01.11 до 31.12 на предходната година и така, тази част от такса битови отпадъци няма да бъде дължима и събирана.

КОГА НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци следните категории лица:

 • Лица с намалена работоспособност от 70 до 100 на сто, собственици и ползватели на имоти,декларирани от тях като основно жилище, като за ползване на облекчението подават декларация по образец до 31 декември на преходната година, както и копие от документа, удостоверяващ намалената работоспособност не дължат такса битови отпадъци.
 • Не се събира такса битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове,храмове и манастири.
 • Не се събира такса битови отпадъциF,когато общината не предоставя услугата.

КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
КОГА НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ