Водене на отчетна книга за отпадъци от ЗУО

Eдно от неприятните и досадни задължения отнасящи се за отпадъците е, че определени адресати – фирми трябва да водят отчетна книга, които следва да водят хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците.

Изисквания на ЗУО за водене на отчетна книга към лицата,образуващи, предаващи,приемащи, третиращи или транспортиращи отпадъци са по следните членове:

Чл.7(1) Лицата при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, траспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности от ЗУО.

Отчетна книга по прил.1,чл.7.т.1

Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци

Отчетната книга се заверява на основание чл.44, ал.1 от ЗУО и чл.9, ал.1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за водене на отчетна книга, както и реда за водене на публични регистри.

Целта е да се получи пълна и досотоверна информация чрез отчетни книги за отпадъците с отчетната дейност.

Административни нарушения и наказания при неводене на отчетна книга за дейност с отпадъците

      Чл.135.(1).Наказва се с имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 хил.лв. фирми, които:

1.Не водят отчетна книга за дейността по отпадъците и не предоставят документи относно отчета или информация за управление на дейностите по отпадъците.

2.Не предоставят информация или не водят отчетна книга.

Чл.136.(2) Наказват се фирми с имуществена сакнкция с размер от 7 000 до 20 000 хил.лв., които:

Водене на отчети с

Водене на отчети с „АМАКС-8“

1.Предават или приемат отпадъци без наличието на писмен договор и нарушават изискванията на чл.7, ал.1.

„АМАКС-8“ ООД осигурява пълна консултация относно водене на отчетна книга  за дейност с отпадъците.

       Моля, свържете се с нас както попълните и изпратите информацияонна карта и ние ще намерим най-евтиното и бързо решение за ВАС за попълване на отчетна книга.

Водене на отчетна книга за отпадъци от ЗУО

Административни нарушения и наказания при неводене на отчетна книга за дейност с отпадъците