Извозване на битови отпадъци

Нашата фирма разбира важността за по-екологичен начин на живот и се стараем да предложим на клиентите си най-екологично и ефективно решение за извозване на битови отпадъци.

Най-голяма част от битовите отпадъци са остатъци от опаковки, хранителни продукти , едри и дребни битови вещи, козметични продукти и други.

В зависимост от сходствата в произхода и възможността за третиране отпадъците се разделят по следният начин:

Битови отпадъци:

  • Това са отпадъци, получавани от ежедневната дейност на хората по домовете, в административните сгради, в търговските обекти и в обектите за отдих и забавление. Към тях се включват и отпадъците, които не могат да се квалифицират като опасни и са със сходен състав с отпадъците от домакинството – например от пазаруване.

Промишлени отпадъци:

  • Наричат се още отпадъци от индустрията или производствени отпадъци. Представляват всякакви отпадни продукти от производствената дейност в различни икономически сектори и институции. Според проучванията, ако бъдат рециклирани ефективно, промишлените отпадъци се превръщат в сериозен източник на възобновяема енергия. Особено благодатни в тази посока са люспи, семена, отпадна гума, хартия, пластмаса, текстилни отпадъци, трупно брашно и други.

Биоразградими отпадъци:

  • Това са всички отпадъчни продукти, които в присъствие на кислород и вода могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. В тази категория отпадъци влизат отпадъци от озеленяване, хранителни и хартиени.

Отпадъци от селскостопанска дейност:

  • Тук се включват всякакви остатъци и отпадни продукти от растениевъдството и животновъдството. Особено място в тази група заемат отпадъците, получени при използване на течни торове. Според експертите този вид отпадъци не представляват особен проблем, тъй като по-голяма част от отпадъка се оползотворява и рециклира „на място“.

Имате нужда от оферта?

Попълнете контактната форма и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.